Bérleti feltételek

 1. A bérlő megfelelő állapotban kapja meg a járművet, és köteles azt ugyanolyan állapotban visszaadni, valamennyi kerékkel, eszközzel, dokumentummal, tartozékkal, és felszereléssel együtt, a túloldalon meghatározott egyezményes visszaadási helyen és időben, kivéve, ha a bérlő kéri, és a bérbeadó engedélyezi a hosszabbítást, vagy ha a bérbeadó kérésére korábban kell azt visszaadnia.
 2. A bérlő által használt és a túloldalon meghatározott járműre kötelező felelősségbiztosítás lett kötve a magyar törvények értelmében.
 3. A járművet tilos használni a következőkre:
 • –               a vámszabályokkal ellentétes szállításra és egyéb illegális szállításra
 • –               személyek, vagy vagyon díjazás ellenében történő szállítására, hallgatólagosan, vagy kimondva
 • –               jármű, vagy pótkocsi mozgatására, vagy vontatására
 • –               autósport rendezvényeken való részvétel (beleértve a versenyzést, rally-t, gyorsaságtesztet.. .stb.).
 • –               alkoholos, gyógyszeres, vagy kábítószeres befolyás alatti vezetésre
 • –               műszaki hiba, vagy folyadékhiány esetén továbbhaladásra
 • –               gépjárművezetés oktatására.
 1. A gépkocsi használata:

–               A kocsit a 4. pontban megnevezett olyan bérlő használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, és elmúlt 21 éves.

–               A gépkocsit más, a bérlő által az 5. pontban megnevezett olyan személy is használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, és aki a bérbeadás idején már elmúlt 21 éves. További személyek bérbeadó külön írásos engedélyével használhatják a járművet.

 1. A bérlő személyesen köteles bérbeadónak megfizetni a következő díjakat, mint bérbeadó követelését:
 • –               a Bérbeadó által meghatározott letét összegét
 • –               a túloldalon meghatározott áron a megtett kilométerek km díját
 • –               a felhasznált idő díját
 • –               esetleges egyéb díjakat (ha van ilyen, 6. pont) a túloldalon meghatározott árakon
 • –               baleset, illetve a gépkocsi ellopása esetén a 8. pontban meghatározott önrész összegét
 • –               a gépkocsi teljes piaci árát, amennyiben annak ellopása esetén nem tudja felmutatni a gépkocsi kulcsait és forgalmi engedélyét
 • –               újratankolási díjat, amennyiben a bérlő visszaadáskor nem tankolja tele a járművet
 • –               ÁFA-t a fenti tételekre a hatályos jogszabályok alapján
 • –               a bérbeadó kárjavítási költségeit, amit a bérlő ittas vezetése, vagy bármilyen normáltól eltérő erőszakos cselekedete, illetve gondatlansága okozott
 • –               a nem megfelelő üzemanyag használatából eredő károkat
 • –               késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével kalkulált összeget
 1. A bérlő és bármely felhatalmazott vezető köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a bérbeadó és bérbeadó biztosítójának érdekeit védjék a bérleti időszakban történt balestek alkalmával:
 • –               kötelesek a jelenlévő személyek és tanúk nevét megszerezni
 • –               tilos elismerniük felelősséget, vagy vétkességet
 • –               tilos elhagyniuk a járművet anélkül, hogy gondoskodnának a védelméről és biztonságáról
 • –               kötelesek azonnal értesíteni a rendőrséget, és írásban nyilatkozni lopás, baleset, vagy testi sérülés esetén
 • –               kötelesek telefonon értesíteni a bérbeadót a legkisebb sérülés esetén is
 • –               kötelesek kitölteni a baleseti jelentést, és eljuttatni a bérbeadó címére.
 1. A bérbeadó nem felel a bérlő által okozott károkért, vagy sérülésekért. A bérlő ezennel mentesíti a bérbeadót ezen károk, vagy sérülések következményeként fellépő perek, költségek, panaszok és sérelmek alól és ezekkel szemben.
 2. A bérlő köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő jogszabályokat, és mint a jármű használója, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezeket a rendelkezéseket, amelyeket, mint vezetői jogosítvány birtokosa kijelent, hogy ismer. Vállalja, hogy megfizeti a közlekedési szabályok és a parkolási rend megszegéséből származó büntetéseket, vagy költségeket. Bérlő visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy közlekedési szabálysértés, vagy parkolási rend megsértése esetén az eljáró hatóság megkeresésére a bérbeadó adatairól részletesen tájékoztassa az eljáró hatóságot.
 3. A bérelt gépkocsival Magyarországot kizárólagosan a 7. pontban megnevezett országokba lehet elhagyni. Ezen rendelkezés megszegése, vagy annak kísérlete esetén, a bérlő felelős mindenféle kárért, illetve a gépkocsi visszaszállítási költségéért.
 4. A gépkocsiban lévő csomagok, áruk eltűnése, illetve műszaki hibából eredő késedelmek költségeiért, káraiért bérbeadó nem vállal felelősséget.
 5. A szerződésben megadott személyi adatok feldolgozásra kerülnek és felhasználhatók, illetve harmadik személy részére továbbadhatók, különösen hitelvédelmi okokból, tekintettel a hatályos jogszabályokra.
 6. A bérlő a bérlet közben felmerült javítási szükségleteket 5.000 HUF+Áfa összegig javíttathatja bérbeadó költségére (Bérbeadó nevére szóló számla alapján a bérleti díjból jóváírással rendezve), a felett csak bérbeadó engedélyével.
 7. A rádiómagnó eltűnése esetén a kár 20.000 HUF. Az elveszett kulcsok, ill. forgalmi engedély díja 100.000-100.000 HUF.
 8. A biztosítás nem fedezi a tükröket, gumiabroncsokat, kerekeket, antennát, illetve a belső kárpitot ért sérülésekből eredő, valamint a gépkocsival szállított árukban keletkező károkat.
 9. A gépkocsi túlzott kopása, illetve szennyezettsége esetén -ide értve a dohányszagot is- 5.000 HUF extra költséget számítunk fel.
 10. A bérlő önhibás közlekedési balesete, illetve gépkocsi lopáskár esetén -ha a bérbeadó az újabb bérbeadást túl kockázatosnak tartja- bérbeadó fenntartja a jogot a sérült gépkocsi visszavétele után, illetve lopáskár ismeretében csere-gépkocsi kiadásának megtagadására.
 11. A bérlő a bérelt gépkocsit tovább bérbe csak a bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével adhatja.
 12. Amennyiben a bérlő nem veszi figyelembe a megállapodás feltételeit, például nem hozza vissza a járművet a meghatározott időpontban, ez feljogosítja a bérbeadót, hogy azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül visszavegye a járművet, függetlenül attól, hogy az hol van. Ekkor bérbeadó mentesül a jármű visszaszerzéséből származó kár, felelősség, vagy díjak alól. Bérbeadó nem felelős a visszaszállításkor a gépkocsiban lévő bármilyen tárgyakban, vagy anyagokban keletkezett hiányokért, vagy sérülésekért.